ProCROSS-Katalog-Växa-nr2-2022

INTERNATIONELLT KORSNINGSSYSTEM 3 - R A S K O R S N I N G COOPE X MONTBÉ L I ARDE | V I K I NGGENE T I CS SOMMAR/HÖST 2022

ProCROSS Välprövat och väldokumenterat ProCROSS startade för över 20 år sedan i Kalifornien. Lantbrukarna upplevde tydliga förbättringar hos korsningarna och man såg behovet av att dokumentera resultaten. Om det var bra ville man visa konceptet för andra mjölkproducenter. Om det inte fungerade, ville man kunna sluta i tid. Universitetet i Minnesota kopplades in för att analysera resultaten från gårdarna i Kalifornien. Resultatet samstämde med lantbrukarnas erfarenheter och visade tydliga skillnader. Korsningarna med SRB och Montbeliarde hade bättre fruktsamhet, färre dödfödslar, producerade bra och levde längre. Detta följdes upp med försök på 8 gårdar i Minnesota där ProCROSS prövades under 10 år – med samma resultat, se resultaten på sida 4. Dessutom så har det under dessa tjugo år tillkommit tusentals besättningar som använder ProCROSS. De har VND΍DW VLJ HUIDUHQKHW RP KXU GHW IXQJHUDU RFK YDG VRP ¦U YLNWLJW DWW tänka på. Är du intresserad av ProCROSS så är mitt råd /¦V S§ Ȃ GHW ȴQQV JRWW RP GRNXPHQWDWLRQ både vetenskapligt publicerad och lantbrukares erfarenheter 2 - Besök några gårdar som har hållit på med ProCROSS ett antal år och som har erfarenhet av hur det fungerar 3 - Tala med din avelsrådgivare – Växa har dessutom specialister på ProCROSS som gärna hjälper dig. Är detta något för dig? Bestäm dig – om JA, kör! Den vanligaste saken ProCROSS besättningar ångrar är att de inte började tidigare och att de borde korsat större delen av besättningen från början. Därför – prova inte bara lite. PROVAD PROGRESSIV PRODUKTIV 2 Sara Wiklert Petersson, Regionchef Väst avel 2 ProCROSS historia 3 Hur fungerar det? 4 Les Hansen’s studie 5 Nørregaard ProCROSS 6 Rista Gård 7 ProCROSS raser - Coopex Montbeliarde 8 Revision av avelsmålet ISU Montbeliarde 10 Topp MO 12 ..... PACTOLE 13 ..... PORTORICO 14 ..... OURASI / ODYNO 15 ..... PANCHO / PANDORE 16 ..... OGGY / PAGNOL 17 ..... ILANNE / ILAX 19 ProCROSS raser-VikingRed 20 Topp VikingRed 22 ..... VR Facit P / VR Vehmaa 23 ..... VR Arvid / VR Vilperi 24 ..... VR Hrivik / VR Buuf P 25 ProCROSS raser-VikingHolstein 26 Topp VikingHolstein 28 ..... VH Sadudu / VH Hatch 29 ..... VH Sage PP / VH Yde 30 ..... VH Laurids / VH SeoPRC INNEHÅLL

S historia ProCROSS Hur fungerar det? Att använda ett korsningsystem byggt på 3 NRPSOHWWHUDQGH UDVHU VHV VRP GHW PHVW H΍HNWLYD V¦WWHW LGDJ 'HWWD G§ NRUVQLQJVH΍HNWHQ UHGDQ HIWHU några generationer stabiliserar sig på 86%, vilket ger HQ K¸JUH RFK M¦PQDUH NRUVQLQJVH΍HNW ¦Q YLG UDVHU och enklare än med 4 raser. Viking Holstein, SRB och Coopex Montbeliarde som kombination gynnar din EHV¦WWQLQJ S§ ȵHUD ROLND V¦WW EODQG DQQDW JHQRP ökad livslängnd, hälsa, fruktsamhet och lönsamhet. Procross är det enda korsningskonceptet som stöds av 20 års vetenskapliga studier både i fält och via universitet. University of Minnestota presenterade 2019 slutresultaten från den längsta studien av korsningar i mjölkbesättningar som någonsin genomförts. Korsning generation G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 2-raser 100% 50% 75% 63% 69% 66% 67% 67% 3-raser 100% 100% 75% 88% 88% 84% 86% 86% Genomsnittlig heterosis 86% VikingRed Holstein Montbeliarde Holstein KORSNING Montbeliarde x Holstein Född av en Holstein som inseminerats med en VikingRed tjur. KORSNING VikingRed x Montbeliarde x Holstein Hennes mor är korsning mellan VikingRed x Holstein som inseminerats med en montbéliarde tjur. KORSNING Holstein x VikingRed x Montbeliarde x Holstein 3

Holstein ProCROSS Livstidsproduktion (kg mjölk) 31,819 35,308 Livstidproduktion F+ P 2,132 kg 2,477 kg Livstidslönsamhet $2,823 $3,743 Daglig vinst $3.95 $4.29 Resultat från University of Minnesota, Juli 2019 KWWSV ZZZ DQVFL XPQ HGX VLWHV DQVFL XPQ HGX ȴOHV SURFURVVB \HDUBVWXG\BUHVXOWVBNJBQHZ SGI +33% för ProCROSS kor jämfört med Holsteinkor. LIVSTIDSLÖNSAMHET DR 1A INS +10% FLER PRODUKTIONDAGAR +147 DJURHÄLSOKOSTNADER SLAKTVÄRDE FODEREFFEKTIVITET +8% -26% +16% FERTILITET I 2a och 3e laktation är dräktighetsprocenten efter 1a ins 35% för Holstein kor mot 45% för ProCROSS kor. I genomsnitt seminereras Holstein 2,4 gånger och 1,9 gånger för ProCROSS kor. HÄLSA Veterinärkostnaden minskade med 26% i 2a och 3e laktation för ProCROSS besättningar jämfört med Holstein besättningar. LIVSLÄNGD 41% av ProCROSS kor når 4e laktation gentemot 21% för Holstein. I genomsnitt hade ProCROSS korna GDJDU ȵHU L SURGXNWLRQ XQGHU VLQ livstid jämfört med Holstein. FODEREFFEKTIVITET ProCROSS kor producerar 134gram Fett + Protein per kilo ts foder mot 124gram för renrasig Holstein. ProCROSS kor har 8% bättre IRGHUH΍HNWLYLWHW SLAKTVÄRDE Ökningen i slaktvärde beror på HQ K¸JUH NODVVLȴFHULQJ VDPW färre självdöda kor. 4

Profil 6MDDN RFK -DFTXHOLQH %RVPD ȵ\WWDGH IU§Q 1HGHUO¦QGHUQD WLOO 'DQPDUN G¦U GH N¸SWH HQ J§UG EHVW§HQGH DY KROVteinkor. De beslutade att direkt gå över till ProCROSS med hela besättningen. Paret kände sedan tidigare till ProCROSS och dess fantastiska resultat, från när de bodde i Nederländerna. Utan att tveka började de att seminera alla sina kor med montbeliard och kvigor med SRB. De korsade djuren presterar bättre än holsteindjuren, de KDU E¦WWUH IUXNWVDPKHW RFK P\FNHW EUD NO¸YDU RFK EHQ 9L vet att dessa kor kommer att stanna längre i besättningen eftersom deras hälsa är så bra, säger Sjaak och Jacqueline. Det första steget som paret gjorde var att välja jurar som gav små till medelstora avkommor med en bra produkWLRQ (IWHUVRP HIWHUVRP GH W\FNWH DWW GMXUHQ GH WRJ ¸YHU var för stora. Resultatet är en jämnare besättning med medelstora djur. Idag väljer de tjurar med hög produktion, bra ben och juver. Till exempel har de använt Elastar och Jeremiah, välkända avkommeprövade tjurar från Coopex. Redan nu kan de se förbättrade resultat för fruktsamhet och fertilitet. Inkalvningsåldern har sänkts från 27 månader till 23,8, jämfört med när besättningen bestod av renrasiga holsteindjur. I medel stannar nu korna i 3,6 laktationer. Paret vet att överlevnad och hållbarhet ger en indikation för lönsamheten i en mjölkbesättning – speciellt när man även har en god hälsa. 'HW ȴQQV EDUD HQ W\S DY NR GX WM¦QDU SHQJDU S§ GHQ IULVND kon, avslutar Sjaak Bosma. 6WRUW JUDWWLV WLOO IDPLOMHQ %RVPD I¸U HWW P\FNHW JRWW UHVXOtat! Om gården • Antal kor 230 kor (ProCROSS och Holstein) • Ägare Sjaak och Jacqueline Bosma • Avkastning 11 500 kg ECM • Inkalvningsålder 23,8 månader • Medellivslängd: 3,6 laktationer Nørregaard ProCROSS, Danmark Fertilitet och överlevnad Q\FNHOQ WLOO IUDPJ§QJ VR Hielke dotter, däktig med Elastar (MB) efter 1:a ins. 255 dagar efter kalvning producerar hon fortfarande 45,9 kg ECM per dag 5

Profil På Rista gård började man med ProCROSS under 2012 och valde att gå all in 2016. Idag är den äldsta treraskorningen fjärdeNDOYDUH 'H KDU XQGHU SHULRGHQ XW¸NDW EHV¦WWQLQJHQ IU§Q NRU WLOO RFK E\WW PM¸ONQLQJV\VWHP WY§ J§QJHU ΖGDJ KDU GH WUH robotar och väntar på att den fjärde ska levereras. ProCROSS en bra robotko Kenneth upplever att djuren fungerar väldigt bra i roboten, de har en stor aptit vilket ger en hög motivation att gå till roboten I¸U DWW I§ NUDIWIRGHU 9LONHW J¸U DWW GH LQWH KDU IRNXV S§ URERWDUPHQ RFK VQDEEW O¦U VLJ V\VWHPHW 'H ȵHVWD GMXU EHK¸YHU NRUW WLG I¸U DWW O¦UD VLJ V\VWHPHW GH ¦U Y¦OGLJW O¦WWD DWW PM¸OND LQ V¦JHU .HQQHWK Spenplaceringen hos korsningarna är bra och med montbeliarde som far har de korrekt bakspensplacering. Idag har de ett mjölkȵ¸GH S§ OLWHU PLQ YLONHW ¦U K¸JUH ¦Q PHGHO 7LOO GHP VRP ¦U RV¦NUD S§ RP 3UR&5266 ¦U HQ O¦PSOLJ URERW NR V¦JHU .HQQHWK 'HW NRPPHU DWW IXQJHUD ȴQW PHG 3UR&5266 <QJUH GMXU ¦U NRQNXUUHQVNUDIWLJD WX΍D RFK IUDP§W V§ GH J§U EUD L URERWHQ 0HQ GH ¦U LQWH HODND GH ¦U Q\ȴNQD Om gården • Antal kor 200 kor • 100% ProCROSS • 11 763kg ECM • 4,2% fett 3,7% protein • 1,4 ins/dr • 19% Utgångna förstakalvare • 31% rekrytering • 30% av korna har fått 4 kalvar eller mer Det viktigaste är att korna fungerar .RU VRP IXQJHUDU EUD L ȵRFNHQ RFK PHG RVV VRP DUEHWDU PHG dem, är viktigt för Kenneth. Även att de har bra mjölk-barhet, ȴQD MXYHU RFK O¦WWD NDOYQLQJDU J¸U DWW GH IXQJHUDU EUD L URERWHQ +DQ JLOODU O\QQHW S§ GMXUHQ RFK DWW GH ¦U Y¦OGLJW WUHYOLJD RFK VRFLDOD 'H KDU P\FNHW EUD NO¸YDU RFK HWW GULY DWW NRPPD XW S§ betet och äta. 9L KDU XW¸NDW NRDQWDOHW PHQ LQWH ¸NDW Y§UD UHNU\WHULQJVSODWVHU 6§ YL KDU P\FNHW ¦OGUH GMXU L EHV¦WWQLQJHQ V¦JHU .HQQHWK 2FK fortsätter, idag säljer vi ca 40% av våra kvigor innan tre månaders ålder och vi har även sålt en del förstakalvare. Trots det har YL HWW ¸YHUVNRWW S§ UHNU\WHULQJVGMXU Strategiskt avelsarbete fortsatt viktigt Även om det är enklare med ProCROSS än med renrasavel går det inte bara att släppa avelsarbetet. Kenneth påpekar att det är viktigt att man har en plan för hur man vill att djuren ska se ut i framtiden. Han tar hjälp av Växa i sin avelsrådgivning som idag handlar om strategi och har fokus på besättningsnivå och grupper av djur. Rista Gård, Uppsala Med fokus på robot och hållbara kor 6 Kenneth Gunnarsson och Karl-Gunnar Gunnarsson

PROCROSS RASER Montbeliarde från Coopex Mjölk Ost specialist Robust Flexibel Anpassad för olika driftsystem: • Bete - bra klövar & ben. Klarar att gå långa sträckor • Lättskötta kor med bra temperament. • Korrekt kors 95% lätta kalvningar, utan assistans. • Bra grovfoderomvandlare. Bete • 50% av montbeliard djuren hålls i en extensiv produktion i Frankrike. Montbeliard selekteras på mjölkproduktion, robusthet, funktionella ben och fömågan att omvandla bete och grovfoder till mjölk. Köttvärde • Hög potential för slutgödning av kor och tillväxt hos ungdjur • 400 kg vid 18 månader (slaktvikt) • 1,35 kg daglig tillväxt Ostspecialist • Överlägsen proteinkvalité, hög frekvens av kasein BB & A2A2 • Bra protein/fett kvot - 3,95% fett & 3,5% protein ȏ 0\FNHW K¸J PDVWLWUHVLVWHQV L UDVHQ • Främsta rasen för varumärkes- VN\GGDG RVW W H[ /H &RPW« 422 238 kor i kokontroll i Frankrike 8845 kg, 3,92% fett, 3,5% protein Ulemo daughter Hälsa Holstein Montbeliarde Överlevnad - kor i 5:e laktation och äldre 10% 19% Fertilitet Ins/dräktighet 2.4 1.7 Kalvningsintervall (dagar) 420 392 Könssorterad ins. (%) 14.7% 28.2% Dräktighetsprocent könssorterat, kvigor 58.5% 62.5% Spara 25% av doserna 7

Stora förändringar i det nya ISU > Stärkt hull och köttvärde > Ökad vikt på funktionella egenskaper: hållbarhet och juverhälsa > Ombalanserat fett och proteinhalterna > Ökad vikt på avelsvärdet för temperament % ISU 2012 ISU 2022 PRODUKTION 45,0 31,0 JUVERHÄLSA 14,5 20,0 FRUKTSAMHET 18,0 11,0 HÅLLBARHET 5,0 11,0 TILLVÄXT/KÖTTVÄRDE - 8,7 EXTERIÖR 12,5 12,8 TEMPERAMENT - 2 MJÖLKBARHET 5,0 3,5 ISU 2022 PRODUKTION JUVERHÄLSA FRUKTSAMHET HÅLLBARHET TILLVÄXT/KÖTTVÄRDE EXTERIÖR TEMPERAMENT MJÖLKBARHET 31 % 20 % 11 % 11 % 8,7 % 12,8 % 3,5 % 2 % PRODUKTION För mjölkproduktion ändrar det tidigare avelsvärdet INEL namn till PRODUKTIONS INDEX. 9LNWHUQD RPEDODQVHUDV RFK PHU W\QJG JHV §W IHWWSURGXNWLRQ Revision av avelsmålet ISU Montbeliarde :jjhWh476 Ia$ 95% +56 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1750 +51 +65 -0,08 -0,06 +1,1 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 74% K-Kas B-Kas BB A2A2 -1 0 1 2 2,5 (WW Q\WW Ζ68 KDU QX SXEOLFHUDWV I¸U 0RQWEHOLDUGH 'HW Q\D DYHOVLQGH[HW har tagits fram av Montbeliardeföreningen tillsammans med avelsföretagen och IDELE. Senast avelsindexet ISU reviderades var 1\WW IU§Q UHYLGHULQJHQ ¦U DWW PDQ E\WHU PHWRG I¸U DWW EHU¦NQD avelsvärden. En ändrad viktning av egenskaperna för att koppla de genetiska framstegen till de ekonomiska förutsättningarna i fransk mjölkproduktion. 8

Egenskaperna Kroppsdjup och korsbredd utvärderas inte längre då de är starkt korrelerade bröstbredd och. Egenskaperna korshöjd och korslutning avelsvärderas fortfarande men ingår inte i egenskapen kropp. > BEN Haskvalité avelsvärderas inte längre. > JUVER EXTERIÖR Vikterna av de exteriöra egenskaperna har förändrats. (Q Q\ NDWHJRUL KDU LQWURGXFHUDWV .URSS YLONHQ LQQHK§OOHU GH WY§ WLGLJDUH GHODUQD NURSS RFK NRUV 0DQ KDU ¦YHQ LQWURGXFHUDW HWW Q\WW DYHOVY¦UGH I¸U VSHQSODFHULQJ EDN > KROPP Kombinerar de två tidigare Kropp och Kors. Kropp = 30% Bröstbredd + 20% Bröstdjup + 25% Korsbredd + 25% Korslängd (Q Q\ HJHQVNDS I¸U MXYHU KDU LQWURGXFHUDWV spensplacering bak. Egenskapen har 5% vikt i juver. Värden högre än 100 visar på en glesare bakspensplacering och värden lägre än 100 visar att spenarna sitter mer tätt. Bakjuverhöjd och ligament får mer vikt i kategorin juver. Egenskaperna juverbalans, framspensplacering och spenar får mindre vikt. UDDER FRAMJUVERANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR 10 % 15 % 10 % 10 % 15 % 10 % 15 % 5 % 5 % 5 % KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET 88 100 112 124 130 103 97 105 110 102 84 105 NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM 131 134 115 95 108 122 129 97 96 121 110 114 86 NYTT BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA ytt ytt 9

PROCROSS RASER Montbeliarde från Coopex Topp ISU ISU 189 ISU 181 ISU 170 10

Mjölkbarhet OURASI 128 PANDORE 120 PAGNOL 120 Reslighet PAGNOL 94 OGGY 95 PACTOLE 99 Kalvning far OGGY 94 PACTOLE 93 OURASI 92 Juver PANCHO 132 PORTORICO 131 PACTOLE 128 TOPP TRE Montbeliarde Mjölkmängd PORTORICO 1750 ODYNO 1438 PACTOLE 1195 Temperament ILANNE 132 PAGNOL 129 PANDORE 127 11

PACTOLE MISTIK [ JILBEER | GAMBETTA ] | JOLIMOME | HOBBIT EXTERIÖR FR 5245423226 | N° 96871 | MTF | MIF M SPRINGINSFELD DOMINIQUE | DURMENACH 68480 FUNKTION ISU 189 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1195 +51 +57 +0,19 +0,15 +0,6 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 107 101 112 111 104 101 99 122 87 119 99 128 111 117 130 115 118 133 98 110 109 94 88 91 94 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +2,1 +2,1 +1,7 +1,6 +1,4 +0,8 +0,9 +1,8 +64 127 Produktions index MJÖLKBARHET 104 TEMPERAMENT 98 Kalvningar f Kalvvitalitet f 93 90 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 72% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -0,4 +0,4 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 12

PORTORICO NINO JB [ JELINEK JB | APPOLO JB ] | JEBOLAN | GRAF EXTERIÖR FR 5632283334 | N° 96873 | MTF | MIF M BAGUE RENE | BOURGUIGNON LES MOREY 70120 FUNKTION ISU 181 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1750 +51 +65 -0,08 -0,06 +1,1 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 103 97 105 110 102 84 105 110 92 98 90 131 134 115 95 108 122 129 97 96 121 110 114 86 88 SEXAD -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,7 +0,8 +0,3 +2,9 +3,1 +0,9 +1 +2,3 +62 121 Produktions index MJÖLKBARHET 115 TEMPERAMENT 111 Kalvningar f Kalvvitalitet f 90 91 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 74% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -1,6 -1,9 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 13

OURASI MALIBU [ ILLIAM | CORTIL ] | GIOVANNI | DANYAL EXTERIÖR FR 4318202636 | N° 94962 | MTC | MIF GAEC LOIGET | CHARMOILLE 25380 FUNKTION ISU 170 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1153 +49 +55 +0,19 +0,15 -0,3 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 111 93 118 128 107 94 108 117 85 124 99 115 108 112 110 117 121 99 109 97 96 105 97 91 88 KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,8 +1 +0,4 +1,1 +1,2 +0,3 +0,5 +1,4 +61 119 Produktions index MJÖLKBARHET 128 TEMPERAMENT 110 Kalvningar f Kalvvitalitet f 92 88 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 75% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -0,7 0 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT ODYNO MINNESOTA [ IRKHAN | ENZO ROCS ] | JOYLAND | EPONA EXTERIÖR FR 2538152328 | N° 94956 | MTF | MIC GIE AGM | ST ANDRE D HUIRIAT 1290 FUNKTION ISU 168 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1438 +47 +52 +0,02 -0,09 -0,4 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 115 119 105 117 112 99 118 104 106 111 103 122 127 102 107 118 130 116 116 98 103 101 84 98 105 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,8 +0,7 +0,8 +0,4 +0,3 +0,2 +0,2 +1,5 +56 122 Produktions index MJÖLKBARHET 119 TEMPERAMENT 113 Kalvningar f Kalvvitalitet f 92 91 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 76% K-Kas B-Kas BB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +0,6 -0,4 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 14

PANCHO JEREMIAH [ HYPER | ELASTAR ] | HALLEZ | UNIMAC EXTERIÖR FR 7040356293 | N° 96030 | MTF | MIF GAEC BESANCON | LIEVANS 70240 FUNKTION ISU 166 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1046 +48 +42 +0,19 -0,05 -0,5 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 105 111 110 91 106 97 105 123 94 109 104 132 136 116 126 120 145 101 113 95 115 109 102 79 105 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,5 +0,5 +0,4 +0,4 +0,1 +0,3 +0,4 +0,8 +57 130 Produktions index MJÖLKBARHET 119 TEMPERAMENT 116 Kalvningar f Kalvvitalitet f 90 86 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 75% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +0,3 +0,5 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT PANDORE NABOR [ JEBELLO | HARPER ] | ILAX | FUEGO EXTERIÖR FR 4242900228 | N° 96022 | MTF | MIF GAEC SPERKA-BESANCON | CORRE 70500 FUNKTION ISU 161 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1112 +46 +45 +0,15 -0,02 +0,2 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 106 88 106 125 107 99 111 108 97 102 115 124 120 121 124 114 112 103 107 107 107 103 89 78 91 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,3 +0,4 -0,1 +1,5 +1,3 +1,4 +0,2 +1 +55 118 Produktions index MJÖLKBARHET 120 TEMPERAMENT 127 Kalvningar f Kalvvitalitet f 90 91 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 72% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN ND ND NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 15

OGGY LANCASTER [ HUMANIS | TRIOMPHE ] | HELUX | REDON EXTERIÖR FR 2550325860 | N° 94621 | MTF | MIF GAEC DU PRINTEMPS | VERNIERFONTAINE 25580 FUNKTION ISU 156 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +1114 +47 +50 +0,16 +0,08 +0,6 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 96 104 93 93 93 105 95 123 75 102 113 119 106 116 133 108 123 96 110 100 124 103 102 90 98 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,1 +0,1 0 +0,2 +0,3 +0,6 -0,8 +0,9 +58 118 Produktions index MJÖLKBARHET 102 TEMPERAMENT 123 Kalvningar f Kalvvitalitet f 94 86 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 75% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN +1,2 +0,5 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT PAGNOL MAGIMOND [ FABLO | ALICANT MS ] | IALGAN | HARPER EXTERIÖR FR 01539001459 | N° 95724 | MTF | MIF GAEC DE LA PERRIERE | FREBECOURT 88630 FUNKTION ISU 150 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +765 +26 +42 -0,02 +0,14 +0,8 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 99 90 115 99 98 107 94 88 117 80 82 123 127 120 122 109 136 97 110 97 97 108 111 94 81 KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +1,1 +1,5 +0,2 +1,1 +0,8 +0,6 +0,6 +1,4 +34 105 Produktions index MJÖLKBARHET 120 TEMPERAMENT 129 Kalvningar f Kalvvitalitet f 90 89 Döttrar 0 Besättningar 0 Säkerhet 75% K-Kas B-Kas BB A2A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -0,4 +0,5 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 16

ILANNE BRINK [ PAPAYOU | JOBLANDIN ] | CARTER | PERNAN EXTERIÖR FR 0113019487 | N° 85490 | MTC | MIF EARL GUERRY | SAINT MARTIN LE CHATEL 1310 FUNKTION ISU 150 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +713 +28 +37 +0,06 +0,11 +0,2 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 102 99 104 103 104 102 110 115 91 104 92 116 118 94 122 118 97 102 118 104 103 104 98 81 92 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +0,5 +0,5 +0,3 +0,9 +1,1 +0,5 -0,4 +1,8 +36 115 Produktions index MJÖLKBARHET 109 TEMPERAMENT 132 Kalvningar f Kalvvitalitet f 92 90 Döttrar 603 Besättningar 523 Säkerhet 95% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -2,2 -0,1 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT ILAX GOLDONI [ VALFIN JB | RICOCHET ] | TRIOMPHE | PLUMITIF EXTERIÖR FR 0113027655 | N° 85855 | MTC | MIF GAEC LA CLAIRIERE | ST VINCENT EN BRESSE 71440 FUNKTION ISU 146 PRODUKTION Mjölk Protein (kg) Fett (kg) Protein (%) Fett(%) +808 +35 +37 +0,12 +0,07 +0,1 HÄLSA & FERTILITET JUVERHÄLSA CELLER KLINISKA MASTITER FERTILITET FERTILITET ÄLDRE KOR FERTILITET KVIGOR KALVNING 1 :A INS LIVSTIDSPRODUKTION -1 0 1 2 2,5 KROPP BRÖSTBREDD BRÖSTDJUP KORSLÄNGD KORSBREDD KORSLUTNING RESLIGHET BENEGENSKAPER HASVINKEL FOTVINKEL BEN BAKIFRÅN JUVER FRÄMRE ANFÄSTNING BAKJUVERHÖJD BAKJUVERBREDD JUVERDJUP JUVERBALANS LIGAMENT SPENPLACERING FRAM SPENPLACERING BAK SPENRIKTNING SPENAR SPENLÄNGD SPENFORM KÖTTVÄRDE 88 100 112 124 130 108 109 104 113 103 105 112 108 93 99 105 114 108 114 96 112 108 102 114 90 100 100 96 99 97 SEXAD & KONVENTIONELL -1 0 1 2 2,5 MUSKELFYLLNAD UNGNÖT MUSKELFYLLNAD MKALV +1,1 +1,3 +0,5 -0,5 +0,4 -0,4 -1,4 +1 +43 114 Produktions index MJÖLKBARHET 110 TEMPERAMENT 124 Kalvningar f Kalvvitalitet f 91 90 Döttrar 2308 Besättningar 1553 Säkerhet 95% K-Kas B-Kas AB A1A2 88 100 112 124 130 -1 0 1 2 2,5 LÅG NERVÖS HÖG LUGN -1,4 -1,6 NYTT NYTT STÖRRE BRED DJUP LÅNG BRED ÖVERBYGGD HÖG BÄTTRE KROKIG BRANT PARALLELL BÄTTRE STARK HÖG BRED GRUNT FRAMTUNGT STARK TÄTT VITT INÅT KORTA TJOCKA HÖGT HÖGT HÖGT MINDRE SMAL GRUND KORT SMAL SLUTTANDE LÅG SÄMRE RAK LÅG HASTRÅNG SÄMRE SVAG LÅG SMAL DJUPT BAKTUNGT SVAG VITT TÄTT UTÅT LÅNGA TUNNA LÅGT LÅGT LÅGT 17

18 ProCROSS ko från Danmark 2:a laktationen 14 620 kg mjölk 3,91% fett, 3,35% protein

19 Mjölk kg (305 dgr) 9 837 kg Protein% 3,59 | Fett% 4,38 175 000 registrerade kor (Danmark, Sverige, Finland) Exteriör 15% Produktion 38% Hälsa och Reproduktion 47% Hälsoegenskaper Mastitresistens | Dödfödslar | Klövhälsa PROCROSS RASER VikingRed Avelsmål VikingRed Avelsmålet för VikingRed är en frisk ko med bra fertilitet, lätta kalvningar, funktionell exteriör och hög produktion. Avelmålet beskrivs i NTM (Nordic Total Merit), och är ett ekonomiskt index som försäkrar maximal framgång för alla ekonomiskt viktiga egenskaper som ingår i NTM och därmed bästa lönsamheten för våra mjölkproducenter.

Topp NTM PROCROSS RASER VikingRed NTM +33 NTM +29 NTM +29 20

Mjölkbarhet VR HRIVIK 125 VR BUUF P 109 VR VEHMAA 107 Mjölk VR FACIT P 108 VR ARVID 103 VR BUUF P 103 Juver VR ARVID 125 VR FACIT P 120 VR HRIVIK 115 TOPP TRE VikingRed Fett % VR VEHMAA 126 VR ARVID 116 VR HRIVIK 115 Protein % VR VEHMAA 114 VR ARVID 114 VR FACIT P 114 Temperament VR VILPERI 116 VR BUUF P 109 VR VEHMAA 105 21

NTM P (kg) Mjölk (kg) +29 +35,3 +9,6 F (kg) +27,4 Kappa kasein AA Beta kasein A2A2 VR VEHMAA VR Vimo | VR Filur FIN 48510 aAa DOTTERFERTILITET 100 KALVNING DIREKT 110 KALVN. MATERNELL 99 JUVERHÄLSA 113 ÖVRIG HÄLSA 98 ÖVERLEVANDETAL 115 KLÖVHÄLSA 106 UNGDJURSÖVERLEVNAD 108 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 118 MJÖLK, KG 101 PROTEIN, KG 109 PROTEIN % 114 FETT, KG 121 FETT % 126 TILLVÄXT 101 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 120 107 114 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 107 105 FUNKTION NTM P (kg) Mjölk (kg) +33 +282,2 +19,1 F (kg) +18,3 Kappa kasein BB Beta kasein A2A2 VR FACIT P VR Fanof P | VR Lazer DNK 38226 aAa 234 DOTTERFERTILITET 105 KALVNING DIREKT 95 KALVN. MATERNELL 94 JUVERHÄLSA 104 ÖVRIG HÄLSA 109 ÖVERLEVANDETAL 106 KLÖVHÄLSA 111 UNGDJURSÖVERLEVNAD 113 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 118 MJÖLK, KG 108 PROTEIN, KG 118 PROTEIN % 114 FETT, KG 114 FETT % 107 TILLVÄXT 99 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 106 115 120 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 96 100 FUNKTION 22

NTM P (kg) Mjölk (kg) +26 -35,3 +4,3 F (kg) +13,0 Kappa kasein AB Beta kasein A2A2 VR VILPERI VR Viljar | VR Hambo FIN 48035 aAa 516342 DOTTERFERTILITET 117 KALVNING DIREKT 97 KALVN. MATERNELL 115 JUVERHÄLSA 115 ÖVRIG HÄLSA 105 ÖVERLEVANDETAL 115 KLÖVHÄLSA 101 UNGDJURSÖVERLEVNAD 105 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 109 MJÖLK, KG 99 PROTEIN, KG 104 PROTEIN % 110 FETT, KG 110 FETT % 114 TILLVÄXT 91 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION ANTAL DÖTTRAR 624 EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 108 111 110 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 93 116 FUNKTION NTM P (kg) Mjölk (kg) +29 +105,8 +12,8 F (kg) +20,9 Kappa kasein AA Beta kasein A2A2 VR ARVID VR Azer | VR Herbert SWE 99955 aAa DOTTERFERTILITET 102 KALVNING DIREKT 99 KALVN. MATERNELL 103 JUVERHÄLSA 114 ÖVRIG HÄLSA 108 ÖVERLEVANDETAL 104 KLÖVHÄLSA 119 UNGDJURSÖVERLEVNAD 97 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 116 MJÖLK, KG 103 PROTEIN, KG 112 PROTEIN % 114 FETT, KG 116 FETT % 116 TILLVÄXT 104 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 97 108 125 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 96 92 FUNKTION 23

NTM P (kg) Mjölk (kg) +23 +105,8 +9,6 F (kg) +18,3 Kappa kasein AA Beta kasein A2A2 VR BUUF P VR Babus P | VR Viktor DNK 38402 aAa DOTTERFERTILITET 105 KALVNING DIREKT 107 KALVN. MATERNELL 103 JUVERHÄLSA 100 ÖVRIG HÄLSA 103 ÖVERLEVANDETAL 114 KLÖVHÄLSA 113 UNGDJURSÖVERLEVNAD 97 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 113 MJÖLK, KG 103 PROTEIN, KG 109 PROTEIN % 109 FETT, KG 114 FETT % 113 TILLVÄXT 93 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 104 109 113 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 109 109 FUNKTION NTM P (kg) Mjölk (kg) +26 +70,6 +10,6 F (kg) +18,3 Kappa kasein AA Beta kasein A2A2 VR HRIVIK VR Halvar | VR Lego SWE 99972 aAa DOTTERFERTILITET 107 KALVNING DIREKT 105 KALVN. MATERNELL 107 JUVERHÄLSA 100 ÖVRIG HÄLSA 109 ÖVERLEVANDETAL 110 KLÖVHÄLSA 104 UNGDJURSÖVERLEVNAD 97 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 114 MJÖLK, KG 102 PROTEIN, KG 110 PROTEIN % 112 FETT, KG 114 FETT % 115 TILLVÄXT 102 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 102 102 115 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 125 95 FUNKTION 24

Hälsoegenskaper Produktion | Halter | Medelstorlek PROCROSS RASER VikingHolstein Avelsmål VikingHolstein Aveslmålet för VikingHolstein är en frisk ko med bra fertilitet, funktionell exteriör och hög produktion. Avelsmålet beskrivs i NTM (Nordic Total Merit), som är ett ekonomiskt index som försäkrar maximal framgång för alla ekonomiskt viktiga egenskaper för att ge mjökproducenten bästa lönsamheten. Mjölk kg (305 dgr) 11 335 kg Protein% 3.46 | Fett% 4.04 570 000 registrerade kor (Danmark, Sverige, Finland) Exteriör 13% Produktion 35% Hälsa och Reproduktion 52% 25

26 PROCROSS RASER VikingHolstein Topp NTM NTM +39 NTM +32 NTM +30

Mjölkbarhet VH HATCH 106 VH YDE 105 VH SADUDU 104 Juver VH HATCH 118 VH SEOPRC 117 VH SADUDU 115 Kalvning far VH SADUDU 110 VH SAGE PP 110 VH SEOPRC 107 TOPP TRE VikingHolstein Fett % VH SAGE PP 126 VH SADUDU 122 VH HATCH 116 Protein % VH SADUDU 126 VH HATCH 123 VH SEOPRC 118 Reslighet VH SEOPRC 111 VH LAURIDS 107 VH HATCH 106 27

NTM P (kg) Mjölk (kg) +39 +0 +18,1 F (kg) +33,5 Kappa kasein BB Beta kasein A2A2 VH SADUDU VH Solado | VH Bosman DNK 261914 aAa 342 DOTTERFERTILITET 104 KALVNING DIREKT 110 KALVN. MATERNELL 104 JUVERHÄLSA 112 ÖVRIG HÄLSA 110 ÖVERLEVANDETAL 103 KLÖVHÄLSA 113 UNGDJURSÖVERLEVNAD 108 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 127 MJÖLK, KG 100 PROTEIN, KG 118 PROTEIN % 126 FETT, KG 126 FETT % 122 TILLVÄXT 91 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 93 103 115 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 104 100 FUNKTION NTM P (kg) Mjölk (kg) +32 -65,6 +13,1 F (kg) +23,2 Kappa kasein AB Beta kasein A2A2 VH HATCH VH Hayward | VH Rakeem DNK 261544 aAa 234 DOTTERFERTILITET 108 KALVNING DIREKT 106 KALVN. MATERNELL 105 JUVERHÄLSA 101 ÖVRIG HÄLSA 110 ÖVERLEVANDETAL 115 KLÖVHÄLSA 111 UNGDJURSÖVERLEVNAD 112 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 120 MJÖLK, KG 98 PROTEIN, KG 113 PROTEIN % 123 FETT, KG 118 FETT % 116 TILLVÄXT 107 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 96 104 118 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 106 103 FUNKTION 28

NTM P (kg) Mjölk (kg) +28 +328,2 +21,1 F (kg) +33,5 Kappa kasein BB Beta kasein A1A2 VH YDE Youngster | Praser DNK 261792 aAa 423 DOTTERFERTILITET 105 KALVNING DIREKT 102 KALVN. MATERNELL 103 JUVERHÄLSA 99 ÖVRIG HÄLSA 95 ÖVERLEVANDETAL 105 KLÖVHÄLSA 100 UNGDJURSÖVERLEVNAD 92 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 127 MJÖLK, KG 110 PROTEIN, KG 121 PROTEIN % 114 FETT, KG 126 FETT % 112 TILLVÄXT 111 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 99 107 109 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 105 96 FUNKTION NTM P (kg) Mjölk (kg) +30 -98,4 +9,1 F (kg) +36 Kappa kasein AA Beta kasein A2A2 VH SAGE PP Stick PP | VH Monty P DNK 261910 aAa 243 DOTTERFERTILITET 103 KALVNING DIREKT 110 KALVN. MATERNELL 100 JUVERHÄLSA 114 ÖVRIG HÄLSA 108 ÖVERLEVANDETAL 109 KLÖVHÄLSA 100 UNGDJURSÖVERLEVNAD 104 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 122 MJÖLK, KG 97 PROTEIN, KG 109 PROTEIN % 117 FETT, KG 128 FETT % 126 TILLVÄXT 100 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 97 95 109 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 99 101 FUNKTION 29

NTM P (kg) Mjölk (kg) +27 +98,4 +17,1 F (kg) +24,4 Kappa kasein BB Beta kasein A2A2 VH SEOPRC Solitair P Red | Finder DEU 770893000 aAa 243 DOTTERFERTILITET 102 KALVNING DIREKT 107 KALVN. MATERNELL 103 JUVERHÄLSA 104 ÖVRIG HÄLSA 99 ÖVERLEVANDETAL 114 KLÖVHÄLSA 117 UNGDJURSÖVERLEVNAD 90 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 122 MJÖLK, KG 103 PROTEIN, KG 117 PROTEIN % 118 FETT, KG 119 FETT % 113 TILLVÄXT 92 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 101 109 117 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 100 106 FUNKTION NTM P (kg) Mjölk (kg) +28 +164,1 +17,1 F (kg) +19,3 Kappa kasein BB Beta kasein A2A2 VH LAURIDS VH Linwood | VH Ramis DNK 261316 aAa 234 DOTTERFERTILITET 108 KALVNING DIREKT 105 KALVN. MATERNELL 104 JUVERHÄLSA 105 ÖVRIG HÄLSA 104 ÖVERLEVANDETAL 121 KLÖVHÄLSA 99 UNGDJURSÖVERLEVNAD 111 90 100 110 120 MJÖLKINDEX 119 MJÖLK, KG 105 PROTEIN, KG 117 PROTEIN % 116 FETT, KG 115 FETT % 107 TILLVÄXT 94 90 100 110 120 HÄLSOEGENSKAPER PRODUKTION EXTERIÖR KROPPSSTORLEK BEN JUVER 90 100 110 120 104 96 113 MJÖLKBARHET TEMPERAMENT 90 100 110 120 100 113 FUNKTION 30

31 2096 Elva 13 558kg ECM/14 422 kg mjölk 3,3% fett, 3,7% protein VH Neptune x Guisseny

Kontakta oss 010 - 471 00 00 info@vxa.se www.vxa.se www.coopex.com www.vikinggenetics.se Procross.info

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE5MDM=